Regulamin zakupów obowiązujący od 17.08.2017 r.

I. Postanowienia Ogólne

 1. OryginalnePrezenty.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie oryginalneprezenty.pl, prowadzony przez Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Sułkowicach: 34-125 Sułkowice, przy ul. Racławicka 162, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482408 oraz NIP: 551-261-80-42, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowympoczta@oryginalneprezenty.pl.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym OryginalnePrezenty.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka komandytowa, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym OryginalnePrezenty.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka komandytowa jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego OryginalnePrezenty.pl
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym OryginalnePrezenty.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego OryginalnePrezenty.pl, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego OryginalnePrezenty.pl.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
 • za pobraniem, płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera,
 • kartą płatniczą lub kredytową
 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka komandytowa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice lub elektronicznie na adres:
  poczta@oryginalneprezenty.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka komandytowa traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka komandytowa dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń kosztów transakcji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

III. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://oryginalneprezenty.pl/logowanie i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
 • dokonywania zakupów w sklepie internetowym OryginalnePrezenty.pl,
 • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
 • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
 • opiniowania produktu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,
 • prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,
 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 2. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 3. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
 • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie OryginalePrezenty.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
 • realizacji umowy przez Sprzedającego,
 • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy OrginalnePrezenty.pl
 • powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego OryginalnePrezenty.pl,
 • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym OryginalnePrezenty.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 3. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym OryginalnePrezenty.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku zamówienia z dostawą towaru poza granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kupujący przesyła dane dotyczące miejsca dostarczenia zakupionych produktów na adres e-mail: poczta@oryginalneprezenty.pl.
  Koszty transportu przesyłek zagranicznych obliczane są indywidualnie.
 3. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
 4. Klient może także odebrać zamówiony towar w jednym ze sklepów stacjonarnych należących do Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka komandytowa (lista sklepów dostępna jest pod adresem: http://oryginalneprezenty.pl/sklepy
 5. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie: https://oryginalneprezenty.pl/content/1-dostawa-i-platnosci
 6. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 7. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy InPost odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@oryginalneprezenty.pl lub pisemnie na adres: 34-124 Klecza Górna, ul. Klecza Dolna 338b.
 4. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres:34-124 Klecza Górna, ul. Klecza Dolna 338b.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 8. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@oryginalneprezenty.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 12. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby OryginalnePrezenty.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). OryginalnePrezenty.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@oryginalneprezenty.pl
 2. Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.